Política de privacitat

Tractament: creació super cooperatiu a Manresa

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat: SuperCoop Manresa SCCL

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions referents al projecte de super cooperatiu a Manresa

Durant quant de temps conservarem les vostres dades:
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
− Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
− Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
− En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
− En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets
Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: supercoop@frescoop.coop

Quines vies de reclamació hi ha:
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).